?lk defa deneyimlenecek ?eylerin heyecan? ba?kad?r, uçman?n heyecan? ise bamba?ka… Köpük köpük bulutlar üzerinde gerçekle?tirece?in bu yolculuk senin için bir ilk ise panik yapmana gerek yok. Her ?ey çok güzel olacak. Çünkü senin için uçak seyahatini kolayla?t?racak bir sürü öneri haz?rlad?k.

Tabii pandemi döneminde oldu?umuz için güncel Covid-19 kurallar?n?, vize ?artlar?n?, yurtd??? uçu?lara ait güncel durum ve ülke kabul ?artlar?n? web sitemizden incelemeyi unutma.

Haydi o zaman, ilk uçu?unu güvenle ve hevesle yapmana yard?mc? olacak önerilerimize geçelim.

Bavul Haz?rlarken Nelere Dikkat Etmeliyim?

Biletini ald?n, yolculu?a ç?kacaks?n. Yan?na alaca??n e?yalar için bir valiz haz?rlamak istiyorsun. Ancak bavulunu haz?rlarken dikkat etmen gereken baz? kritik hususlar var. Öncelikle kabin/el bagaj? ve kay?tl? bagaj ayr?m?n? yapman gerekecek.

Yan?c?, patlay?c? ?eyler ta??nmas? yasak. Deodorant gibi s?k??t?r?lm?? gazlar? da maalesef yan?na kabin bagaj? olarak alamazs?n.

Kabin bagaj?nda s?v? e?yalar?n? da ancak seyahat boy olarak de?erlendirilen 100 ml’lik kaplara koyarak çantana yerle?tirebilirsin. ?ampuan ve di? macunu ile lens solüsyonu gibi ihtiyac?n olacak e?yalar? da bu ?ekilde yan?nda ta??yabilirsin. Bilgisayar gibi elektronik e?yalar?n için de kabin bagaj?n? tercih etmek isteyebilirsin. Elinin alt?nda olmas?n? istedi?in di?er ?eyleri de kabin bagaj?na koyman? öneririz.

Yolculuk Günü Nas?l Giyinmeliyim?

Keyifli bir yolculuk yapmak istiyorsan rahat giyinmen ?art. Mümkünse daha önce giydi?in ve rahat olduklar?na inand???n k?yafet ve kolayca ç?karabilece?in rahat bir ayakkab?y? tercih etmeni öneririz. Ayr?ca havaliman? giri?inde yer alan güvenlikte ve x-ray cihaz?nda fazla vakit kaybetmemen için de giydi?in ?eyler oldukça önemli. Üzerinde metal e?ya ve kemer ta??rsan biraz vakit kaybedebilirsin.

Check-in ?çin Uygun Bir Zaman Var m??

Web sitelerinden istersen mobil uygulamalardan mobil check-in i?lemini yapabilirsin. Online check-in i?lemini yapt?ysan kuyruklar? atlayabilir ve do?rudan güvenli?e gidebilirsin; bu da büyük bir zaman tasarrufu sa?lar.

Hat?rlatmakta fayda var; Bu online i?lemden sonra mobil giri? kart?n? ve kimli?ini göstererek uça?a binebilirsin.

Havaliman?ndaki check-in i?lemini de kontuar s?ras? beklemeden kiosklardan gerçekle?tirebilirsin. E?er büyük bagaj?n varsa Ekspress Bagaj alanlar?na bagaj?n? yine s?ra beklemeden kendin teslim edebilirsin.

Havaliman?na Uçu? Saatinden Ne Kadar Önce Gelmeliyim?

Havalimanlar? zaman zaman çok yo?un olabilir. O yüzden ilk uçu?unda panik olmamak için erken gitmeni öneririz. Uçu?un yurt içi ise uça??n kalk?? saatinden 2 saat, yurt d???na uçacaksan 4 saat öncesinde havaliman?nda olmanda fayda var.

Online check-in yapmad?ysan havaliman?nda check-in yapman gerekiyor. E?er varsa kay?tl? bagaj?n? teslim etmen gerekecek; güvenlikte vakit kaybedebilirsin. Havaliman?ndan al??veri? yapmak isteyebilirsin. Bunlar göz önünde bulunduruldu?unda ilk uçu?un için daha erkenden havaliman?nda olman iyi bir fikir gibi görünüyor.

Uçu? ??lemleri Tamamland?ktan Sonra Yap?lmas? Gerekenler Nelerdir?

Havaliman?na geldin, check-in i?lemini tamamlad?n, bavulunu da kontuara verdin. ?imdi, kimli?ini ve bini? kart?n? kolayca ula?abilece?in bir yere koy; uça?a binece?in zaman sana laz?m olacak. Bini? kart?ndan ve havaalan?ndaki ekranlardan uça??n?n kap? numaras?n? ö?renip uça?a binece?in kap?n?n bekleme salonunda oturabilirsin.

Uçu? Sonras? Yap?lmas? Gerekenler Nelerdir?

Uça??n iner inmez aya?a kalkmaman? öneririz. Zaman? geldi?inde e?yalar?n? al?p s?ray? takip ederek inebilir, uçaktan ayr?ld?ktan sonra ekranlardan bavulunu nereden teslim alaca??n? ö?renebilirsin. Bavulunu da ald?ktan sonra tebrikler, yolculu?un tamamland?. Art?k sürekli uçmak isteyeceksin!