Ucuz uçak bileti bulma, uçak bileti kampanyalar?n? yakalama yetene?i s?k seyahat eden gezginlerin uzmanl?k alanlar?ndan birisi. Çünkü seyahat etmeyi seviyoruz ve bunun için bir servet ödemeyi istemiyoruz. Bugün uçak bileti ücretleri seyahatimizin büyük bir bölümünü kaps?yor. Uygun uçak bileti bulma yetene?imizi geli?tirirsek e?er, seyahat bütçesini hafifletip, tatil, e?lence ve aktiviteye daha çok bütçe ay?rabiliriz.

Bir yerden ba?ka bir yere seyahat ederken, ucuz uçak bileti bulmak tatilcilerin önem verdi?i kriterlerin ba??nda geliyor. Çünkü gidece?iniz yere zaman kaybetmeden varmak istiyorsan?z ya da karadan yolculuk etmeyi tercih etmiyorsan?z, uçak bileti fiyatlar?n?n bütçenizi zorlamas? sonucu seyahatinizden vazgeçmeyi dü?ünebilirsiniz.  Ülke çap?nda i? seyahati yapanlara ve seyahat tutkunlar?na binlerce havayolu hizmet veriyor. Bu hava yollar?n?n da mevsimsel de?i?ikliklere ba?l? olarak çe?itli kampanyalar? ya da anla?malar? oluyor. Ayr?ca rakip hava yollar?n?n önlerine geçebilmek ad?na fiyat indirimleri ya da özel promosyonlar da uygulanabiliyor. Seyahat sürecinizi kaliteli k?labilmeniz ve bütçenize uygun uçak bileti bulabilmeniz ad?na bilmeniz gereken baz? ipuçlar? var. Ucuz Uçak Bileti Ararken Hat?rlaman?z Gereken 10 ?pucu içeri?imiz sizlerle.

1- Ucuz Uçak Bileti F?rsatlar? ?çin Erken Rezervasyondan Yararlan?n

Erkenden rezervasyon yapt?rmak ekonomik fiyat seçeneklerinden faydalanabilmek ad?na hemen hemen bütün seyahatçilerin ba?vurdu?u yöntemlerin ba??nda geliyor. Ucuz uçak bileti bul dedi?inizde, e?er a?ustos ay?na bir seyahat ya da tatil planlamas? yapacaksan?z, biletinizi en geç 3-4 ay öncesinden alman?z fiyat bak?m?ndan ciddi oranda fark yaratacakt?r. Son ana b?rakt???n?z takdirde tüm hava yollar?n?n sat?? grafi?inde art?? oldu?unu görebilirsiniz. 

2- Seyahatinizi Belirli Bir Döneme S?n?rlamay?n

Seyahat tarihinizi belirli bir döneme s?n?rlamamak, bütçe dostu fiyatlar kapsam?nda uçak bileti bulman?z? kolayla?t?racak ipuçlar?ndan biridir. Çünkü uçak bileti fiyatlar? bayram tatillerine, resmi tatillere, yar? y?l tatillerine, haftan?n günlerine ve y?l?n saatine göre de?i?iklik gösteriyor. Ancak herkesin uçtu?u tarihlere rezervasyon yapt?rd???n?z takdirde uçak biletlerinin bütçenizi zorlayabilece?ini unutmamal?s?n?z. Bu sebeple seyahat planlamalar?n?z da esnek davranman?z önem ta??yor. Örne?in Barselona rezervasyonlar? yaz aylar?nda yo?unluk gösterdi?i için seyahatinizi ilkbahar aylar?na denk getirmeniz uçak bileti fiyat?n?zda da büyük ölçüde fark yaratacakt?r. 

3- Uçu?lar?n?zda Sezon D???n? Tercih Edin

?? seyahati yapanlar?n veya tatilcilerin büyük ço?unlu?u uçu? rezervasyonlar?n? hafta sonu tarihlerine denk getiriyor. Böylece hafta sonu bilet fiyatlar?nda da art?? gözleniyor. Fakat hafta içinde uçmak hafta sonlar?nda uçmaya k?yasla daha uygundur. Ayn? zamanda biletinizi sabah?n erken saatlerinde ya da gece saatlerinde ald???n?zda da, fiyat aral?klar?nda fark? görmeniz mümkün oluyor. Elbette gün do?umunda yola ç?kmay? kimse tercih etmez. Ama unutulmamal?d?r ki yaln?zca birkaç saat ekonomik anlamda tasarruf etmenize yol açabilir. 

4- Uygun Operatörleri Seçmek Mümkün

E?er k?talar aras? seyahat gerçekle?tirme plan?n?z varsa, bütçenize uygun hava yolu operatörlerinin olmad???n? dü?ünebilirsiniz. Ancak günümüzde Amerika ve Avustralya gibi k?ta ülkelerine son derece makul fiyatlarla uçmak eskisi kadar zor de?il. Uygun uçak bileti sat??? sa?layan havayollar? ile dünyan?n her yerine uçabilirsiniz. 

5- Millerden ve Puanlardan Yararlan?n

Havayollar?n?n çe?itli ödül programlar? vard?r. E?er s?kl?kla seyahat eden biriyseniz, bu ödüllerden yararlanman?z da kaç?n?lmazd?r. Ödüller arac?l???yla ücretsiz uçu? ve yükseltmeler kazanabilirsiniz.  Öncelikle havayolu ödül program?n?za kay?t yapt?rmal?s?n?z. Miller ve puanlar ?eklinde belirlenen ödülleri anketler, online al??veri?, kredi kart? bonuslar? olarak s?ralan?yor. 

6- Ucuz Uçak Bileti Bulman?n Alt?n Kural?: Aktarmal? Uçu?lara Göz At?n

Uçu? tarihlerinin yan? s?ra uçu? rotalar?n?zda da esnekli?inizi koruman?z, indirimli fiyat seçeneklerinden daha rahat faydalanman?za olanak sa?layacakt?r. Örnek verecek olursak; Fransa’n?n Paris ?ehrine uçmak için Bulgaristan’da aktarma yapmak, direk Paris’e uçmaktan çok daha ekonomiktir. Üstelik gidece?iniz lokasyonun yak?n konumuna da bilet alarak uçu?unuzda tasarruf edebilirsiniz. Sadece bu yöntemi uygularken farkl? hava yollar?n? kontrol etmeniz ve birden çok rota bulman?z gerekece?inden biraz daha dikkatli olmal?s?n?z. 

7- Tek Yönlü Uçu?lara Bak?n

Seyahat tutkunlar?n?n ço?unlu?u uçak bileti al?rken gidi?-dönü? seçeneklerini tercih ediyor. Çünkü bu ?ekilde daha ekonomik oldu?unu dü?ünülüyor. Fakat belirli dönemlerde gidi?-dönü? yerine iki ayr? tek yön bileti almak da ekonomik anlamda avantaj sa?layabiliyor. Örne?in; giderken Sabiha Gökçen Havaliman?’ndan kalkan bir uçu? ucuzken, dönü?te de Atatürk Havaliman?’na ini? yapan bir uçu? son derece uygun olabiliyor. 

8- Alternatif Havalimanlar?n? Ara?t?r?n

Dünyan?n pek çok ülkesinde ve ?ehrinde dü?ük bütçede bilet satan hava yollar?n?n kalk?? ve ini? sa?lad??? havalimanlar? vard?r. Mesela gidece?iniz ?ehrin ya da ülkenin ini?-kalk?? bak?m?ndan yo?unluk göstermedi?i havalimanlar?n? inceleyebilirsiniz. Antalya’ya uçacaksan?z, Antalya Havaliman?’n?n d???nda Alanya’ya ini? yapan Gazipa?a Havaliman?na sefer düzenleyen firmalar? ara?t?rabilirsiniz.  Ayn? ?ekilde yurt d???nda Londra’ya uçu? yapacaksan?z, Londra’daki havalimanlar? yerine ?ngiltere’nin farkl? ?ehirlerinde konumlanan havalimanlar?n? de?erlendirebilir ve oradan kara yoluyla rotan?za devam edebilirsiniz. 

9- Tek Ki?ilik Bilet Aramas? Yap?n

Bütçe dostu fiyatlarla uçmak istiyorsan?z, izleyece?iniz en önemli ad?mlardan biri de tek ki?ilik bilet aramas? yapmakt?r. Seyahate üç ki?i gidecekseniz ve üç koltuk ar?yorsan?z hava yolu ?irketi size üç koltuk bularak fiyat? da en yüksekten gösterecektir. Koltuklar aras?nda fiyat farkl?l??? varsa, tüm koltuklara ödedi?iniz ücret pahal? koltu?a ödeyece?iniz ücretle ayn? olacakt?r. Bu sebeple biletleri tek ki?ilik aramalarla sat?n alman?z, ard?ndan da tatile gidece?iniz ki?ilerle yan yana koltuk seçimi yapman?z? önerebiliriz. 

10-  Çevrimiçi Rezervasyon Platformlar?ndan Yararlan?n

Kendiniz için belirledi?iniz bir dönemde yurtd???na seyahat planlayabilirsiniz. Örne?in; yaz aylar? içerisinde seçti?iniz 15 günlük bir süreçte ?talya seyahatine ay?rmay? dü?ünebilirsiniz. Ancak seyahat planlaman?z? tek bir yerle s?n?rlamay?p, farkl? rotalar? da incelemeniz uygun fiyatl? bilet bulman?za olanak sa?layacakt?r.  Peki çevrimiçi rezervasyon platformlar?ndan nas?l yararlanabilirsiniz? Cevap; HISgo! Kurumsal i? seyahatleriniz için gereken uygun uçak biletini bir HIS Travel markas? olan HISgo ile kolayl?kla bulabilirsiniz! HISgo çevrimiçi i? seyahati platformu sayesinde dünyada 185’ten fazla ülkede, 500.000 üzerinde anla?mal? otel ve uygun fiyatl? uçak bileti seçenekleri parmaklar?n?z?n ucunda!